نمایش محتوا نمایش محتوا

پارکینگ های غیر مسقف (روباز) فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

نوع خودرو

ورودی (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) با ورودی

انواع خودرو

10000ریال

 2000ریال

50000ریال