خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
مشاهده خبر

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محلهای خدماتی / تجاری

تاریخ ارسال: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
کد: 1007198
بازدید: 149

اداره کل فرودگاههای استان مازندران در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری فرودگاه بین المللی ساری به شرح جدول ذیل، به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب (1358) و آئین نامه اجرایی آن،  از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی لازم می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  11/12/1395 ضمن واریز مبلغ000/500 ریال برای هر یک از موضوعات فراخوان به حساب شماره  2176845011000 نزد بانک ملی در وجه اداره کل فرودگاههای استان مازندران، با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه ساری، به آدرس: ساری فرودگاه بین المللی دشت ناز-اداره بازرگانی و حقوقی نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

 

سپرده شرکت در فراخوان برای هر یک از موضوعات فراخوان بر اساس مبالغ مندرج در جدول ذیل باید بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر)تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/12/1395 به فرودگاه بین المللی ساری-امور اداری-دبیرخانه  می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد.

لازم به ذکر است ارزیابی و شناسائی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود وهزینه انتشارآگهی با برنده فراخوان می باشد.

 

ضمنا هزینه ساخت غرفه فروش آبمیوه طبیعی- صنایع دستی و بدلیجات - فروشگاه پوشاک - غرفه بسته بندی بار مسافر بر عهده متقاضی بوده و در پایان قرارداد متعلق به واگذار کننده (فرودگاه بین المللی ساری) می باشد.

مشخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه: www.sari.airport.ir

متقاضیان جهت بازدید از موضوعات فراخوان می توانند در وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/12/1395 به فرودگاه ساری مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

جدول محلهای قابل واگذاری در فرودگاه بین المللی دشت ناز  ساری

 

ردیف

نام محل و موضوع فراخوان

مساحت

(متر مربع)

مبلغ ضمانتامه شرکت

در فراخوان(ریال)

1

فضای تبلیغات ترمینال عمومی و ترانزیت داخلی و خارجی

600

000/000/144

2

فضای تبلیغات محوطه جلوی ترمینال و پارکینگ

1000

000/000/90

3

غرفه فروش آبمیوه طبیعی،  صنایع دستی و بدلیجات،  فروشگاه پوشاک

و   غرفه بسته بندی بارمسافر

31

000/400/50

4

بوفه ترانزیت خروجی پروازهای خارجی

72

000/000/18

5

مجموعه آموزشی پروازهای تفریحی و آموزشی

1000

000/000/180