نمایش محتوا نمایش محتوا

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051755000

ارائه راهبردی زیر ساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر

 

غیرالکترونیکی

01133718502

 
 

مراحل پیگیری بار گمشده مسافر

انجام پرواز

سفر هوایی داخلی

مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر ( سگ ، گربه ، پرندگان و دیگر حیوانات مجاز )

 

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051754000

ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاه

غیرالکترونیکی

01133718500

 

 

دبیرخانه ( نامه های  وارده )

دبیرخانه ( نامه های  وارده از سایر ارگان های دولتی )

مراحل خریدهای معاملات جزء

مراحل خریدهای معاملات متوسط

مراحل دریافت و مخابره پیامهای هوانوردی توسط شبکه پیامهای هوانوردی   (AFTN)

مراحل صدور مجوز پرواز

 

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051756000

صدور مجوز تردد دسترسی

 

غیرالکترونیکی

01133718900

 

 

صدور مجوز دسترسی

 

خدمات غیر الکترونیکی به همکاران:

امور رفاهی همکاران (شاغل و بازنشسته)

بازنشستگی کارکنان رسمی (صندوق کشوری)

نظرسنجی