نمایش محتوا نمایش محتوا

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051753000

ارائه خدمات ترافیک هوایی

    

الکترونیکی

      

01133718100

13051754000

ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاه

    

غیرالکترونیکی

 

01133718500

13051755000

ارائه راهبردی زیر ساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر

 

غیرالکترونیکی

 

01133718502

13051756000

صدور مجوز تردد دسترسی

 

غیرالکترونیکی

 

01133718900

13051757000

اعلان پرواز  

 

الکترونیکی

      

01133718503