نمایش محتوا نمایش محتوا

شرح خدمت:

این خدمت در جهت تردد به محل های دسترسی طبقه یندی شده در فرودگاهها می باشد.نوع خدمت مرتبط با خدمت به کسب و کار و خدمت به دیگر دستگاههای دولتی می باشد.

برای انجام این خدمت باید مدارک مربوط به احراز هویت  و در خواست مکتوب نهادها یا ایرلاین ها را به همراه داشته باشید.صدور این مجوز بر اساس قوانین ارائه شده توسط دفتر مرکزی حراست فرودگاهها و سازمان حراست کل کشور انجام می پذیرد.

 

نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت به شرح زیر می باشد:

*آدرس محل خدمت:جاده ساری-نکا،فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری.تلفن: 01133710000

*مدارک مورد نیاز:مدارک احراز هویتی-درخواست مکتوب نهادها یا ایرلاینها

*روش ارائه این خدمت به صورت حضوری و غیر الکترونیکی می باشد.