نمایش محتوا نمایش محتوا

این خدمت وظیفه مدیریت ترافیک هوائی شامل هدایت،برنامه ریزی و تنظیم هواپیماها و هلیکوپترها در فضای کشور در زمان پرواز و نشست و برخاست برای اطمینان از عملکرد ایمن پرواز ها  بر اساس گواهینامه مرتبط با انجام پرواز از سازمان هواپیمائی کشوری و اخذ مجوز پرواز از شرکت فرودگاهها می باشد.

نمودار ارتباطی فرآیند خدمت به شرح زیر است:

*آدرس محل خدمت:جاده ساری-نکا،فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری.تلفن: 01133710000

*مدارک مورد نیاز:گواهینامه مرتبط با انجام پروازاز سازمان هواپیمائی کشوی-اخذ مجوز پرواز از شرکت فرودگاهها

*روش ارائه این خدمت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی می باشد.