نمایش محتوا نمایش محتوا

1-خدمات هوانوردی :
 
خدمات هوانوردی در ایران به عنوان خدماتی در نظر گرفته می شود که قیمت آنها را قانون تعیین می کند و این خدمات اساساً تحت کنترل ماده 63 قانون (قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ) قرار دارند که در آن تعرفه و قیمت های خدمات هوانوردی در ایران تعیین شده است.
 
فرودگاه بین المللی ساری خدمات هوانوردی زیر را ارائه می دهد:
-    
خدمات ترافیکی هوایی
-     نشستن و برخاستن هواپیماها
-     پارک کردن هواپیماها
-     خدمات روشنایی
-     خدمات فرودگاهی
-     خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان
2-خدمات ترافیک هوایی:
خدمات ترافیک هوایی که به حرکت و جابجایی هواپیما در داخل فرودگاه و در مجاورت آن می پردازد ،شامل کنترل ترافیک هوایی و رویه های مربوطه میشود.
در زیر این عنوان ، کلیه خدمات ناوبری مخابراتی به هواپیماها ارائه می شود. این خدمات شامل جهت یابی به کمک ارتباطات راه دور و خدمات کنترل ترافیک هوایی است. این خدمات برای کلیه هواپیماها چه در حالت پرواز از روی آسمان فرودگاه (OverFly) منطقه تقرب فرود هواپیما (Landing) و کنترل زمینی (Ground control) ارائه می شود.
 
صورتحساب این خدمات توسط فرودگاه برای شرکت های هواپیمایی ارسال می شود، اما مسئولیت وصول صورت حساب ها تاکنون بعهده شرکت فرودگاههای کشور بوده است . از سال 86 مسئولیت بعهده خود فرودگاهها است . اساساً تعرفه این خدمات برای پروازهای بین المللی براساس وزن هواپیما و به صورت 004/0 دلار آمریکا برای هر تن – کیلو محاسبه می شود و معمولاً درمحاسبه این هزینه ، کوتاه ترین فاصله مسیر در نظر گرفته می شود. حداقل هزینه خدمات برای پروازهای بین المللی 50 دلار آمریکا است.
 
در مورد پروازهای داخلی ، این خدمات معمولاً به ریال محاسبه و دریافت می شود و پایه محاسبه 23% تعرفه    بین المللی می باشد. حداقل تعرفه ارائه این خدمات برای پروازهای داخلی نیز 23% حداقل تعرفه پروازهای بین المللی است.
 

3-خدمات نشست و برخاست هواپیماها

 خدمات نشستن و برخاستن هواپیماها شامل خدماتی است که بوسیله برج کنترل ، منطقه تقرب ، خدمات مرتبط با باند پرواز ، ارتباطات رادیویی ، خدمات آتش نشانی و آمبولانس ،خمات امنیتی قابل انتساب به مناطق پرواز هواپیما و غیره ارائه می شود. تعرفه این خدمات به عنوان تعرفه نشست هواپیما در فرودگاه بین المللی ساری طبق ماده 63 قانون مربوطه تعیین می شود. تعرفه نشستن هواپیما در مورد هر هواپیمایی که از تسهیلات فرودگاه بین المللی ساری هم در حالت نشستن و هم در حالت برخاستن ، محاسبه  می شود.
 
ماده 63(قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین )، تعرفه نشستن هواپیما را طبق حداکثر وزن پروازی هواپیما (MTOW) در نظر می گیرد. صورت حساب این هزینه مطابق با نوع هواپیما برای هر نشستن یا برخاستن ، توسط فرودگاه بین المللی ساری صادر و از شرکت های هواپیمایی وصول می شود.  از آن جایی که فرودگاه بین المللی ساری یک فرودگاه بین المللی است ، از این رو تعرفه نشستن هواپیما برای پروازهای بین المللی به صورت 6 دلار به ازای هر تن وزن هواپیما برای هر کدام از فعالیت های نشست یا برخاست محاسبه می شود. تعرفه متناظر برای پروازهای داخلی به میزان 23% تعرفه بین المللی نشستن هواپیما به معادل ریالی ارز محاسبه شده در نظر گرفته می شود. حداقل تعرفه نشستن هواپیما برای پروازهای بین المللی 50 دلار آمریکا و برای پروازهای داخلی 23% تعرفه متناظر برای پروازهای بین المللی است . پروازهای داخلی نیز 23% حداقل تعرفه پروازهای بین المللی است.
4- پارکینگ هواپیما:
 
در این سرفصل کلیه خدماتی که در ناحیه پارکینگ به غیر از رمپ ارائه می شود، از جمله خدمات امنیت هواپیما را شامل می شوند.
به منظور تسریع تخلیه و بارگیری هواپیماها از فضای پارکینگ و قراردادن این فضا در اختیار هواپیماهای بیشتر، طبق ماده 63 قانون مربوطه ، مدت زمان 3 ساعت به عنوان زمان پارک رایگان ، بلافاصله پس از توقف هواپیما در نظر گرفته می شود و پس از آن ، تعرفه پارکینگ اعمال می شود که پس از اتمام زمان توقف رایگان در پارکینگ ، قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.
این تعرفه به صورت روزانه و شبانه اعمال می شود. دوره روزانه به صورت دوره ای که در فاصله ساعت 5:00 صبح تا 21:00 بعداز ظهر قرار دارد و دوره شبانه به صورت دوره ای که در فاصله 21:00 بعدازظهر تا 5:00 صبح قراردارد، تعریف می شود . تعرفه پارکینگ برای پروازهای بین المللی برای دوره روزانه به میزان 5% تعرفه نشستن هواپیما و برای دوره شبانه به میزان 10% تعرفه نشستن هواپیما محاسبه می شود.
تعرفه پارکینگ برای پروازهای داخلی نیز برحسب دوره های روزانه و شبانه در نظر گرفته می شود و به میزان 23% تعرفه بین المللی محاسبه می گردد. صورت حساب تعرفه پارکینگ توسط فرودگاه بین المللی ساری برای شرکت های هواپیمایی ارسال و وصول می شود.
5-خدمات هواشناسی و توجیه خلبانان :
خدمات هواشناسی و خدمات توجیه خلبانان در فرودگاه بین المللی ساری به کلیه هواپیماهایی که در فضای هوایی فرودگاه بین المللی ساری عبوری ، پرواز بدون توقف یا پرواز با توقف انجام میدهند ، قابل ارائه می باشد.
 
طبق ماده 63 قانون مربوطه ، تعرفه این خدمات برای پروازهای بین المللی ، 00006/0 دلار به ازای هر تن از وزن هواپیما در هر کیلومتر است و معادل همین تعرفه برای پروازهای داخلی نیز محاسبه واعمال می شود.
 
هزینه خدمات برای توجیه خلبانان در هر بار نشستن و برخاستن هواپیما در پروازهای بین المللی بر حسب وزن هواپیما محاسبه می شود که تعرفه نظیر برابر با 09/0 دلار آمریکا برای هر تن از MTOW(حداکثر وزن به هنگام بلند شدن هواپیما) محاسبه می شود. برای پروازهای داخلی نیز همین تعرفه منظور می شود که پرداخت آن به صورت معادل ریالی است .
فرودگاه بین المللی ساری برای این هزینه ها صورت حساب صادر می کند ، اما سازمانی که عوارض مزبور بدان تعلق می گیرد. سازمان هواشناسی ایران است که خدمات هواشناسی را ارائه می دهد.

 

 

 

نظرسنجی