تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

اطلاعات ارتباطي(فرودگاه ساري)

اطلاع رسانی دقیق اطلاعات پروازی از طریقتلفن گویا 199

ایمیل:               sariairport@yahoo.com

                            sarimail@airport.ir    

تلفن تماس فرودگاه :           3 - 01133724101

نمابر(فکس) :                        01133722404 

تلفن تماس اداره روابط عمومی :   01133719000

                                       01133722390         

تلفن تماس اطلاعات پرواز:        01133718080

تلفن تماس مدیریت ترمینال:       01133718585