نمایش محتوا نمایش محتوا

نقشه دسترسی به سالن مستقبلین

http://repository.airport.ir/0a383448/salon-mostaghbel.jpg

 

 

 

 

نقشه دسترسی به سالن ورودی پروازهای خارجی

http://repository.airport.ir/0a383448/salon-haj_1.jpg