نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاع رسانی دقیق اطلاعات پروازی از طریق تلفن گویا: 199       01133718199

    

تلفن تماس فرودگاه :             01133710000

نمابر(فکس) :                                 01133722404 

تلفن تماس اداره روابط عمومی :   01133718004

تلفن تماس اطلاعات پرواز:           01133718503   وتماس با سامانه گویای 199 اطلاعات پرواز

تاریخ آخرین بروز رسانی:  1398/05/22