نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاع رسانی دقیق اطلاعات پروازی از طریق تلفن گویا: 199

    

تلفن تماس فرودگاه :             3 - 01133724101

نمابر(فکس) :                         01133722404 

تلفن تماس اداره روابط عمومی :    01133719000

تلفن تماس اطلاعات پرواز:           01133718080