نمایش محتوا نمایش محتوا

آقای مهندس سعدالله وطن خواه                         مدیر کل فرودگاههای استان مازندران

آقای مهندس امیر علی پاشا                             معاونت  مدیریت منابع و توسعه نیروی انسانی

آقای مهندس موسی آرتین                                 معاونت عملیات هوانوردی

آقای مهندس محمد علی کمالی                             معاونت عملیات فرودگاهی

آقای عباس موسوی گنجی                                 ریس اداره حراست و مشاور مدیرکل