نمایش محتوا نمایش محتوا

پارکینگ های غیر مسقف (روباز) فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

نوع خودرو

ورودی (ریال)

هر ساعت(ریال)

شبانه روزی(ریال)

توقف شبانه روزی بعد از 2 شبانه روز(ریال)

توقف شبانه روزی بیش از 4 شبانه روز (ریال)

بها

15.000

10.000

70.000

80.000

90.000