نمایش محتوا نمایش محتوا

پارکینگ های غیر مسقف (روباز) فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

نوع خودرو

ورودیه (با یک ساعت توقف)

هر ساعت توقف اضافی

توقف شبانه روزی (24 ساعته) با ورودیه

بها

10000ریال

2000ریال

50000ریال