نمایش محتوا نمایش محتوا

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی

ممانعت از سفرDenied Boarding  :

-  در صورتيكه به رغم داشتن بليت تأييد شده، شركت هواپيمايی از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت های

شركت حمل كننده اعم از بازرگانی، فنی و يا عملياتی امتناع نمايد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يک بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي به مسافر مي باشد .

تبصره  :ارائه بليت مشابه ) از لحاظ مسير و كلاس پروازی ( در اولين فرصت زماني انجام ميگيرد همچنين در صورت انتقال مسافر توسط ساير خطوط هوائي، اين امر بدون پرداخت هزينه و يا مابه التفاوت توسط مسافر و يا خسارت توسط شركتهای هوا پيمايي انجام خواهد پذيرفت.

ابطال پرواز توسط شركت حمل كننده  : Cancellation

-اگر ابطال پرواز از زمان خريد بليت تا يک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده   موظف به استرداد كامل وجه بليت مي باشد .

-      اگر ابطال پرواز از 6 روز تا 24 ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به  استرداد كامل وجه بليت و جبران خسارت به ميزان مقرر در ستون ) الف ( جدول مي باشد.( مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040) اگر ابطال از 24ساعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام پذيرد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استردادكامل وجه و موظف به جبران خسارت به ميزان مقرر در ستون ) ب ( مطابق جدول میباشد. (مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)

تأخيرات پرواز: Flight Delay

الف) تأخير بيش از يك ساعت و تا دوساعت:

-  درصورت تأخير بيش از يك ساعت و كمتر از دو ساعت، از مسافران پذيرائی نوع اوّل بعمل خواهد آمد. (پذيرائي نوع اوّل: شامل ميان وعده اعم از نوشيدني گرم يا سرد و شيريني مناسب ميباشد.) ارائه اين پذيرائي مشروط به وجود زمان كافي جهت پذيرايي و عدم افزايش تأخير بيشتر ميباشد .

ب) تأخير بيش از 2 ساعت و تا 4 ساعت:                                                                                         

-  انجام پذيرائي مناسب حداقل نوع اول با توجه به امكانات فرودگاهي

-  فراهم نمودن امكان برقراري ارتباط تلفني جهت اطلاع رساني

-  تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امكان انجام آن

-  انجام اقدامات لازم جهت اعزام با ساير شركتهاي هواپيمائی ) در صورت درخواست مسافر (و در صورت

وجودپرواز در همان مسير ويا انتقال به مقصد نهائي ازطريق مسيرهاي جايگزين ) به جزء مسير درج شده

در بليت ( استرداد كامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز .

ج) تأخير بيش از 4 ساعت:

-  در اينصورت شركت حمل كننده موظف است، علاوه بر رعايت مفاد بند (ب) ، نسبت به جبران خسارت

 به میزان مندرج در ستون) الف ( جدول ضميمه اقدام نمايد. (مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)  

 در صورت ابطال پرواز شركت حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه و جبران خسارت به ميزان مندرج درستون ) ب ( جدول مي باشد .(مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)

تبصره 1  : در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي و يا اضطراری فرودگاه مبداء، مقصد و مسير دچار ابطال و یا تأخير بيش از دو ساعت مي گردند، شركت هاي هواپيمائي با رعايت مقررات پذيرائي ) نوع اوّل ( از مسافرين صرفاً موظف به استرداد كامل وجه به مسافرين مي باشند .

تبصره 2 :  در صورتيكه پرواز بر اساس ساعت مندرج در بليت مسافر حركت نمايد و به دلايل فني و يا عملياتي به رمپ بازگردد، در اين حال ميزان تأخير تا پرواز مجدد، از زمان بازگشت به ترمينال محاسبه خواهد گرديد .

-  تغيير مسير اجباری توسط شركت هواپيمايی درطول پرواز:

- در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر و يا نقطه مياني )در پروازهاي اتصالي مندرج در يک  بليت(، توقف نمايد شركت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يكي از روش هاي زير منتقل نمايد.

 - انتقال مسافر به مبدأ توسط شركت هواپيمايي حامل صورت پذيرفته و كل وجه بليت بدون كسر جرايم به

 مسافر پرداخت گردد.

در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسيله نقليه عمومي زميني )اتوبوس، قطار،( اين انتقال   ضمن فراهم نمودن شرايط لازم و پرداخت هزينه هاي آن توسط شركت حامل صورت ميگيرد.

ملاحظات  :

-  شركت هاي هواپيمائي در صورتيكه در زمان حركت تعيين شده در بليت، مسافرين را از طريق ساير خطوط هوائي به مقصد منتقل نمايند، مشمول پرداخت خسارت و يا جريمه تأخير ويا ابطال نخواهند گرديد.

 - تأخير ) تأخير متصل به پرواز بعد (ناشی از وضعیت جوی، صرفاً اولين پرواز متصل، تا 120 دقيقه مشمول تأخيرو پرداخت خسارت آن نخواهد بود .

 

نظرسنجی