برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5833 مدينه پرواز کرد 05:45 1397/05/15 30021-30012
سعودي 5815 مدينه پرواز کرد 10:30 1397/05/15 30021-30030-30026
سعودي 5141 مدينه پرواز کرد 18:00 1397/05/15 30026-30033-30042
سعودي 5143 مدينه پرواز کرد 20:30 1397/05/15 20210-30313
سعودي 5821 مدينه پرواز کرد 03:35 1397/05/16 30022-30294
سعودي 5243 مدينه پرواز کرد 07:40 1397/05/16 30294-30295-30202
سعودي 5819 مدينه پرواز کرد 20:50 1397/05/16 30059-30023
سعودي 5883 مدينه پرواز کرد 05:15 1397/05/17 30023-30032-30046
سعودي 5849 مدينه پرواز کرد 09:15 1397/05/17 30002-30061
سعودي 5827 مدينه پرواز کرد 00:45 1397/05/18 30024-30027
سعودي 5885 مدينه پرواز کرد 19:15 1397/05/19 30053-30297
سعودي 5837 جده پرواز کرد 11:15 1397/05/21 30031-30036