اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی


# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
1
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه 3341 13:40 14:30 0
2
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه 3309 14:20 15:20 0
3
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه 3395 12:25 13:25 0
4
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه 3394 10:30 11:30 0
5
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه 3308 08:35 09:35 0
6
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3309 14:00 15:00 0
7
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3395 12:05 13:05 0
8
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3394 10:10 11:10 0
9
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه 7115 17:30 19:30 0
10
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه 7115 16:45 18:45 0
11
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه 7114 14:30 16:30 0
12
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه 7114 14:00 16:00 0
13
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه 4522 07:50 09:10 2,030,000
14
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه 3430 16:15 17:55 0
15
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه 3430 11:55 13:35 0
16
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه 3431 13:55 15:40 0
17
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه 3431 09:35 11:20 0
18
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
19
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
20
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7143 10:30 12:30 2,000,000