برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه ساری برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه ساری


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1419 مدينه به زمين نشست |13:40 03:40 1398/05/25

30064-30010

ايران اير 1413 مدينه به زمين نشست |13:10 08:30 1398/05/25

30045-30009

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |11:10 11:40 1398/05/25

30051-30045

ايران اير 1435 مدينه به زمين نشست |16:55 21:30 1398/05/25

30075-30014

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |03:10 22:30 1398/05/25

30014-30077-30064

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |04:40 02:40 1398/05/26

30055-30041-30301

ايران اير 1509 مدينه به زمين نشست |13:20 11:10 1398/05/26

30001-30043

ايران اير 1525 مدينه به زمين نشست |20:20 11:40 1398/05/26

30013-30076

ايران اير 1513 مدينه به زمين نشست |14:00 13:10 1398/05/26

30065-30055

ايران اير 1523 مدينه به زمين نشست |13:05 04:05 1398/05/27

30301-30048-30034

ايران اير 1483 مدينه به زمين نشست |23:44 11:30 1398/05/27

30019-30016-30056

ايران اير 1467 مدينه به زمين نشست |14:50 13:40 1398/05/27

30034-30019

ايران اير 1465 مدينه به زمين نشست |07:30 16:20 1398/05/27

30056-30026-30060

ايران اير 1463 مدينه به زمين نشست |02:05 18:40 1398/05/27

30060-30293-30066

ايران اير 1469 مدينه به زمين نشست |10:25 22:20 1398/05/27

30066-30063

ايران اير 1585 مدينه به زمين نشست |06:50 21:30 1398/05/28

30069-30007

ايران اير 1429 مدينه به زمين نشست |17:00 12:10 1398/05/29

30007-30067