برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5828 جده به زمين نشست |۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

30021-30012

سعودي 5804 جده به زمين نشست |۱۳:۳۵ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

30012-30026-30030

سعودي 5812 جده به زمين نشست |۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

30030-30033-30023

سعودي 5838 جده به زمين نشست |۱۳:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

30310-30313

سعودي 5806 جده به زمين نشست |۱۳:۳۵ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

30294-30022

سعودي 5802 جده به زمين نشست |۲۰:۳۵ ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

30022-30295-302020

سعودي 5108 جده به زمين نشست |۱۰:۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

30059-30032

سعودي 5878 جده به زمين نشست |۱۳:۱۵ ۱۳:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

30033-30023-30046

سعودي 5816 جده به زمين نشست |۱۷:۲۲ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

30002-30061

سعودي 5814 جده به زمين نشست |۱۲:۴۰ ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

30037-30053

سعودي 5810 جده به زمين نشست |۱۸:۲۰ ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

30053-30297

سعودي 5848 مدينه به زمين نشست |۱۷:۴۵ ۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

30031-30026