برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه ساری برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه ساری


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1942 مدينه پرواز کرد 10:00 1401/04/06

ايران اير 1944 مدينه پرواز کرد 19:50 1401/04/06

ايران اير 1570 مدينه پرواز کرد 09:00 1401/04/07

ايران اير 1572 مدينه پرواز کرد 17:30 1401/04/07

ايران اير 1666 مدينه پرواز کرد 06:00 1401/04/08

ايران اير 1668 مدينه پرواز کرد 17:00 1401/04/08