برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه ساری


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5833 مدينه پرواز کرد ۰۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 30021-30012
سعودي 5815 مدينه پرواز کرد ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 30021-30030-30026
سعودي 5141 مدينه پرواز کرد ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 30026-30033-30042
سعودي 5143 مدينه پرواز کرد ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 20210-30313
سعودي 5821 مدينه پرواز کرد ۰۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 30022-30294
سعودي 5243 مدينه پرواز کرد ۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 30294-30295-30202
سعودي 5819 مدينه پرواز کرد ۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 30059-30023
سعودي 5883 مدينه پرواز کرد ۰۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 30023-30032-30046
سعودي 5849 مدينه پرواز کرد ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 30002-30061
سعودي 5827 مدينه پرواز کرد ۰۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 30024-30027
سعودي 5885 مدينه پرواز کرد ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 30053-30297
سعودي 5837 جده پرواز کرد ۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 30031-30036