ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1020

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MDC-DC-7

چهار شنبه

01:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

چهار شنبه

11:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

15:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1026

تهران

پرواز كرد |

1396-05-04 05:30

MDC-DC-7

چهار شنبه

05:30

۴ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

چهار شنبه

12:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

16:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

16:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

16:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

16:00

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

MD83

چهار شنبه

16:00

۴ مرداد ۱۳۹۶