ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7489

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

12:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

مشهد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

14:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3865

شیراز

طبق برنامه |

F-28-1000

پنج شنبه

16:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA227

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

17:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

17:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7098

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

19:50

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7488

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

13:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

مشهد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

15:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3866

شیراز

طبق برنامه |

F-28-1000

پنج شنبه

16:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA438

بندرعباس

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

18:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

18:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7099

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

پنج شنبه

20:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ