خبر خبر

تجديدآگهي فراخوان پيمانكاران( ساري- نوشهر - رامسر )

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاههای استان مازندران (ساری ،نوشهر و رامسر)را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركتها بايد حداقل داراي گواهينامه صلاحيت (رتبه بندي) در پايه 4 ابنیه و 4 راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند.

شرح مختصري از موضوع مناقصه:

مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاههای استان مازندران (ساری ،نوشهر و رامسر)(شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی بادست وماشین- کارهای فولادی با میلگرد- بتن درجا- بتن پیش ساخته- زیر اساس ،اساس و بالاست- آسفالت – کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد – کابل های فشار ضعیف – وسایل شبکه و ....)

برآورد اوليه:

مجموعاً حدود 427/968/918/89(هشتادونه میلیاردو نهصدوهجده میلیون نهصدوشصت وهشت هزار و چهارصدوبیست وهفت ریال بر اساس فهارس بهاي پايه سال 96میباشد .

مدت اجراي پروژه :  21ماه و مدت دوره تضمین برابر يكسال می باشد.

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

  000/000/120/3(سه میلیارد و یکصدوبیست میلیون)ريال مي باشد( تا 44 ميليارد ريال 5% و مابقي 2% ) که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی موردپذیرش خواهد بود.

مهلت خريد اسناد ارزيابي کیفی و مناقصه:  تاريخ انتشار اولين آگهي مناقصه(12/4/96).

آخرين مهلت فروش اسناد تاپايان وقت اداري 19/4/96

محل خريد حضوري اسناد: فرودگاه دشت ناز ساری – اداره کل فرودگاههای استان مازندران– تلفن 33718550 (کارشناس بازرگانی خانم موسوی)

مهلت تحويل اسناد : 14 روز پس از اتمام تاريخ فروش اسناد (2/5/96)

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ000/500 ریال (پانصدهزار ریال) به شماره حساب شبا خزانه بانک مرکزی 180100004001068404006338IR به نام شرکت فرودگاههای کشور

محل تحويل اسناد:فرودگاه دشت ناز ساری – اداره کل فرودگاههای استان مازندران – تلفن 01133718410 واحد دبیرخانه

ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها :ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 3/5/96 در دفتر اداره کل فرودگاههای استان مازندران

ميزان تضمين انجام تعهدات: طبق ضوابط و مقررات به ميزان 5% مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 123402/ت50659-هـ مورخ 22/9/94 .

 

***لازم بذكر است حداقل دو مناقصه گر جهت تعيين برنده كافيست.

 

 

تسويه هزينه آگهي هاي فراخوان به عهده شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مي باشد، ضمناً جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir وhttp://www.airport.irمراجعه فرماييد.

از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس فرودگاه دشت ناز ساری– اداره کل فرودگاههای استان مازندران– تلفن 33718550 واحد بازرگانی وحقوقی (خانم موسوی) تماس حاصل فرمایند . لازم به توضیح است که تنها پاكتهاي (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی (65 امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

 

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

معاونت عمليات فرودگاهي  - مديريت نگهداري ابنيه وسطوح پروازي

اداره کل فرودگاههای استان مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم انتشار الكترونيكي تجديد آگهي مناقصه

 

1

نام سازمان مناقصه گزار:شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران -معاونت عمليات فرودگاهي

(مديريت نگهداري ابنيه و سطوح پروازي)

2

برآورد و شرح مختصر موضوع مناقصه :عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاه ..... (شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی بادست وماشین- کارهای فولادی با میلگرد- بتن درجا- بتن پیش ساخته- زیر اساس ،اساس و بالاست- آسفالت – کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد – کابل های فشار ضعیف – وسایل شبکه و ....)

به مبلغ تقریبی 427/968/918/89 ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 96.

3

مهلت خريد اسناد ارزيابي کیفی و مناقصه: تاريخ انتشار اولين آگهي مناقصه(12/4/96).

آخرين مهلت فروش اسناد تاپايان وقت اداري 19/4/96

4

محل خريد حضوري اسناد:فرودگاه دشت ناز ساری.– اداره کل فرودگاههای استان مازندران– تلفن 01133718550 اداره بازرگانی خانم موسوی

5

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 000/500(پانصد هزار )ریال به شماره حساب شبا خزانه بانک مرکزی 180100004001068404006338IR به نام شرکت فرودگاههای کشور يا فروش اينترنتي

6

مهلت تحويل اسناد : 14 روز پس از اتمام تاريخ فروش اسناد (2/5/96)

 

7

محل تحويل اسناد:فرودگاه دشت ناز ساری – اداره کل فرودگاههای استان مازندران – تلفن 01133718410 دبیرخانه اداره کل

8

ميزان سپرده شركت در مناقصه: 000/000/120/3 ريال كه به صورت نقدي يا ضمانتنامه معتبر بانكي مي باشد.

9

ميزان تضمين انجام تعهدات: طبق ضوابط و مقررات به ميزان 5% مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 123402/ت50659-هـ مورخ 22/9/94 .

10

ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها : در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد. لازم به توضیح است که تنها پاکات (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی (65 امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد. راس ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 3/5/96 در دفتر اداره کل فرودگاههای استان مازندران

 

 

 

 

 

دستورالعمل سيستم مناقصه گزاري الكترونيكي

 

لطفاً براي انتشار آگهي مناقصه اقدامات زير را بصورت همزمان انجام دهيد:

 

  1. انتشار آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشار (مطابق نمونه آگهي زير)، اين آگهي فقط كليه موضوعات مناقصه را مطابق مقررات شامل مي شود و انتشار جزئيات از طريق سايت اينترنتي مطابق با بند (2) انجام مي‌شود.

 

 

آگهي مناقصه

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي كشور

 

موضوع مناقصه:عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکیوعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاه استان مازندران( ساری ، نوشهر، رامسر

مهلت و محل دريافت اسناد فرودگاهدشت ناز ساری اداره کل فرودگاههای استان مازندران تلفن 01133718410

.به مدت یک هفته پس از انتشار اولین آگهی

براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به سايت:

http://iets.mporg.ir

 

 

 

2-تكميل فرم ضميمه و ارسال آن به مركز مناقصه گزاري الكترونيكي همزمان با ارسال آگهي به روزنامه،

نحوه ارسال فرم تكميل شده در پايين فرم مشخص شده است.

3- ارسال يك نسخه از موارد 1و2 به دفتر مديريت سيستمها و فن آوري اطلاعات.

 

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد