خبر خبر

دي 96؛ رشد 15درصدي پرواز و اعزام مسافر در فرودگاه‎هاي کشور
دي ماه 96 در مجموع 36 هزار و 536 نشست و برخاست و چهار ميليون و 377 هزار و 514 پذيرش و اعزام مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها انجام شد که نسبت به دي سال گذشته 15 درصد افزايش نشان مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي نشان ميدهد كه فرودگاههاي كشور در اين ماه رشد 15 درصدي نشست و برخاست را با انجام 36 هزار و 536 پرواز، رشد 13 درصدي ارسال و پذيرش بار و پست را با جابهجايي حدود 39 ميليون و 828 هزار كيلوگرم و رشد 15 درصدي اعزام و پذيرش مسافر را با جابهجايي چهار ميليون و 377 هزار و 514 نفر داشتهاند.

بر همين اساس در اين ماه، فرودگاه مهرآباد با 12 هزار و 219 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داد و با جابهجايي حدود يك ميليون و 467 هزار و 24 مسافر پرترافيكترين فرودگاه بود.

فرودگاه مشهد با 5226 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 715 هزار مسافر دومين فرودگاه پرترافيك كشور است.

فرودگاه امام خميني(ره) نيز با 4053 فروند نشست و برخاست و پذيرش بيش از 574 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد و از طرفي با ارسال و پذيرش حدود 11 ميليون كيلوگرم بار، رتبه نخست را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي اين ماه 30 هزار و 714 فروند است كه طي آن بيش از سه ميليون و 597 هزار مسافر و بيش از  24 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4428 فروند نشست و برخاست، بيش از625 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بيش از چهار ميليون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2707 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بيش از 266 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از يك ميليون و 900 هزار  كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهاي خارجي دي ماه در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز نشست و برخاست 5822 فروند هواپيما است كه طي آن بيش از 780 هزار مسافر و بيش از 15 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

در اين بخش هم فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست 3945 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از  573 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 11 ميليون كيلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 798 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 90 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از يك ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 285 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 31 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 737 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط