خبر خبر

سال 2017؛ رشد 9 درصدي اعزام مسافر در فرودگاه‎هاي ايران
سال 2017 بيش از 56 ميليون پذيرش و اعزام مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها انجام شد که نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش را نشان مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي، نشان ميدهد كه فرودگاههاي كشور در سال 2017 رشد هشت درصدي نشست و برخاست را با انجام بيش از 451 هزار  پرواز، رشد11درصدي ارسال و پذيرش بار و پست را با جابهجايي حدود 549 ميليون كيلوگرم و رشد9 درصدي اعزام و پذيرش مسافر را با جابهجايي بيش از 56 ميليون نفر داشتهاند.

بر همين اساس در اين سال، فرودگاه مهرآباد با بيش از 142 هزار فروند، بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي بيش از 17 ميليون  مسافر، پرترافيكترين فرودگاه بوده است.

فرودگاه مشهد با بيش از 73 هزار فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود بيش از 10 ميليون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور است.

فرودگاه امام خميني(ره) نيز با بيش از 58 هزار  فروند نشست و برخاست و پذيرش بيش از 10 ميليون مسافر، در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد و از طرفي با ارسال و پذيرش بيش از 163 ميليون  كيلوگرم بار، رتبه نخست را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي سال 2017 بيش از 366 هزار  فروند است كه طي آن بيش از 44 ميليون مسافر و بيش از  322 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

در بخش پروازهاي داخلي، فرودگاه مهرآباد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با بيش از 62 هزار فروند نشست و برخاست، بيش از17 ميليون اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 120 ميليون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با بيش از 30 هزار فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بيش از سه ميليون مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 23 ميليون   كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهاي خارجي سال 2017 در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز نشست و برخاست حدود 85 هزار فروند هواپيما است كه طي آن بيش از12 ميليون مسافر  و حدود 227 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاند.

در اين بخش هم فرودگاه امام خميني(ره) با نشست و برخاست حدود 57 هزار  فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 9 ميليون  مسافر و ارسال و پذيرش بيش از163 ميليون كيلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني بيش از 11 هزار  فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از يك ميليون و 600 هزار  مسافر و ارسال بيش از 28 ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست بيش از 4000 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود526 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود 9 ميليون كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط