خبر خبر

پروازهاي حج تمتع استان مازندران از22تيرماه سالجاري آغاز خواهد شد.
امسال باافزايش 23درصدي تعداد زائران مازندراني حدود 4400نفر درقالب 30کاروان وباانجام 17سورتي پرواز ازفرودگاه بين المللي ساري به سرزمين وحي الهي مشرف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران اظهار داشت : باتوجه به اینکه قراراست پروازهای حج تمتع توسط ناوگان شرکت های هواپیمایی داخلی انجام شود ، تمهیدات لازم به منظور زمانبندی وهماهنگی های پروازی درجهت ارائه خدمات بهینه به مردم وزائرین محترم اندیشیده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با بسیج کلیه نیروها وامکانات امسال نیز همانند سال گذشته که بلحاظ عملکردی در زمره  فرودگاههای برتر درزمینه انجام به موقع پروازهای حج تمتع وکمترین تاخیرات ورضایتمندی مطلوب مردم عزیزمان بوده ایم بتوانیم رضایتمندی مردم واحرام پوشان حریم وحی الهی راتامین نماییم.

مهندس وطن خواه به مرحله بازگشت حجاج نیزاشاره کرد وافزود : انشااله طبق برنامه زمان بندی شده مقرر گردیده است عملیات پروازی بازگشت حجاج ازتاریخ بیست و دوم مردادماه آغاز شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد