خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي فرودگاه ساري
حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز فرودگاه هاي استان مازندران (شامل فرودگاههاي ساري ، نوشهر و رامسر) به مدت 12 ماه شمسي از تاريخ 01/05/1399 لغايت 31/04/1400 مي باشد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد