اخبار اخبار

۱۷ آذر ۱۳۹۸
از همکاران اداري و مالي فرودگاه ساري به مناسبت 15 آذرماه سالروز جهاني حسابدار قدرداني شد.
۱۲ آذر ۱۳۹۸
استاندار مازندران با اهداء لوح سپاس از مديرکل فرودگاههاي مازندران قدرداني کرد.
۳ آذر ۱۳۹۸
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از قضا و محلهاي تجاري / خدماتي فرودگاه بين المللي ساري
۲ آذر ۱۳۹۸
از همکاران اداره مهندسي الکترونيک فرودگاه بين المللي ساري تجليل شد.
۲۹ آبان ۱۳۹۸
مهندس رازجويان معاون عمراني استانداري مازندران از فرودگاه بين المللي ساري بازديد کرد .
۲۷ آبان ۱۳۹۸
مانور عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري با حضور واحدهاي مرتبط برگزار گرديد.
۲۷ آبان ۱۳۹۸
جلسه بررسي عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري برگزار گرديد.