اخبار اخبار

۲۵ آبان ۱۳۹۸
آمار پروازهاي مهرماه سالجاري فرودگاه بين المللي ساري نسبت به مهرماه سال قبل از رشد 32 درصدي برخوردار بوده است.
۲۵ آبان ۱۳۹۸
همزمان چند پروژه هاي مهم در فرودگاه بين المللي ساري در حال اجرا مي باشد.
۲۱ آبان ۱۳۹۸
همکاران محترم اداره ارتباطات و ناوبري اداره کل فرودگاههاي استان مازندران
۱۹ آبان ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاه هاي مازندران از اجراي عمليات تعريض تاکسي وي و محل دوربرگردان هواپيما و سيويل ورک فرودگاه رامسر در راستاي بهره برداري از باند جديد فرودگاه تا اواخر آذر ماه خبر داد.
۱۴ آبان ۱۳۹۸
مسافران در صحت کامل از هواپيما تخليه و به ترمينال فرودگاه انتقال پيدا کردند .
۱۱ آبان ۱۳۹۸
يک پرواز ديگر به پروازهاي فرودگاه بين المللي ساري اضافه شد.
۶ آبان ۱۳۹۸
دو پرواز هفتگي به پروازهاي فرودگاه رامسر اضافه شد.