ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۱۸۱
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۰۰ ۲۲:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير MD80 پنجشنبه ۲۳۸ ۲۱:۱۰ ۲۲:۱۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۱۸۳
اصفهان آبادان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۱۸ ۲۲:۰۰ ۰۰:۰۰
۱۸۴
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 چهارشنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۴۰ ۰۹:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۵
اصفهان مشهد ‌تابان MD80 چهارشنبه ۶۲۰۴ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۶
اصفهان مشهد ‌اترک اير A320 چهارشنبه ۱۹۲۷ ۱۳:۰۰ ۱۴:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۷
آبادان اصفهان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۱۹ ۰۰:۰۰ ۲۱:۱۵
۱۸۸
مشهد اصفهان ‌تابان MD80 چهارشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۹
مشهد اصفهان ‌اترک اير A320 چهارشنبه ۱۹۲۸ ۱۰:۴۰ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹۰
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 چهارشنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹۱
اصفهان کيش ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۲۰ ۱۹:۴۵ ۲۰:۵۵ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۹۲
اصفهان تبريز ‌ماهان BAE سه شنبه ۴۵۶۰ ۰۹:۱۰ ۰۰:۰۰
۱۹۳
تبريز اصفهان ‌ماهان BAE سه شنبه ۴۵۶۱ ۰۰:۰۰ ۱۳:۲۰
۱۹۴
کيش اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۷۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۱۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۹۵
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۳ ۲۰:۴۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹۶
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۵ ۲۰:۱۰ ۲۱:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹۷
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 سه شنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۱۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۹۸
مهرآباد اصفهان ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۹۵ ۰۸:۴۵ ۰۹:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۹
مهرآباد اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۲ ۰۸:۱۵ ۰۹:۱۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۰۰
شيراز کيش ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۹۳ ۲۱:۱۰ ۲۲:۵۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال