ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۲۰۱
شيراز مشهد ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۲۵ ۱۴:۱۵ ۱۶:۰۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۰۲
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۹۱ ۰۴:۴۵ ۰۶:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۰۳
شيراز مهرآباد ‌ماهان A306 چهارشنبه ۱۰۸۶ ۲۱:۲۰ ۲۲:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۰۴
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۱۲ ۱۴:۱۵ ۱۵:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۰۵
شيراز مهرآباد ‌آسمان B727 چهارشنبه ۳۷۷۱ ۱۳:۳۵ ۱۵:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۰۶
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۳۳ ۰۶:۳۰ ۰۸:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۰۷
کيش شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۹۲ ۲۳:۰۵ ۰۰:۱۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۲۰۸
مشهد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۲۴ ۱۱:۳۰ ۱۳:۱۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۰۹
مهرآباد شيراز ‌ماهان A306 چهارشنبه ۱۰۸۷ ۱۳:۱۰ ۱۴:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۰
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۰ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۱
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۱۱ ۱۱:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۲
مهرآباد شيراز ‌آسمان B727 چهارشنبه ۳۷۷۲ ۱۱:۲۵ ۱۲:۵۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۳
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۳۲ ۱۸:۵۰ ۲۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۴
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 دوشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۸:۵۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۵
شيراز مهرآباد ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۴۳ ۱۹:۴۵ ۲۱:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۶
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 دوشنبه ۹۳۳ ۰۶:۳۰ ۰۷:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۷
مهرآباد شيراز ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۴۲ ۱۷:۱۵ ۱۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۸
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 دوشنبه ۹۳۲ ۱۸:۵۰ ۲۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۱۹
شيراز کرمان ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۳ ۱۳:۴۵ ۰۰:۰۰
۲۲۰
شيراز مشهد ‌تابان MD82 چهارشنبه ۶۲۸۲ ۲۲:۰۰ ۲۳:۴۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال