ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۲۲۱
شيراز مشهد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۵۸ ۲۰:۱۰ ۲۱:۵۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۲۲
شيراز چابهار ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۶۷ ۱۰:۲۰ ۰۰:۰۰
۲۲۳
شيراز اهواز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۲ ۰۹:۳۰ ۱۰:۴۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
۲۲۴
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۷ ۲۲:۲۰ ۲۳:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۲۵
شيراز مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۴۲۹ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۲۶
شيراز مهرآباد ‌تابان BA11 چهارشنبه ۶۲۷۲ ۱۹:۴۵ ۲۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۲۷
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۸:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۲۸
شيراز مهرآباد ‌ماهان BAE چهارشنبه ۱۰۸۸ ۱۳:۱۵ ۱۴:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۲۹
اهواز شيراز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۳ ۱۱:۵۵ ۱۲:۴۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
۲۳۰
مشهد شيراز ‌تابان MD82 چهارشنبه ۶۲۸۱ ۱۹:۰۵ ۲۱:۰۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۳۱
چابهار شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۶۸ ۰۰:۰۰ ۱۴:۰۰
۲۳۲
کرمان شيراز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۲ ۰۰:۰۰ ۰۸:۲۵
۲۳۳
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۸ ۱۹:۵۰ ۲۱:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۴
مهرآباد شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۴۲۸ ۱۸:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۵
مهرآباد شيراز ‌تابان BA11 چهارشنبه ۶۲۷۱ ۱۷:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۶
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۴۲۶ ۰۷:۰۵ ۰۸:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۷
مهرآباد شيراز ‌ماهان BAE چهارشنبه ۱۰۸۹ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۸
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۹۲ ۰۶:۴۰ ۰۸:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۳۹
شيراز کرمان ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۳ ۱۳:۴۵ ۰۰:۰۰
۲۴۰
شيراز اهواز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۲ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال