ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۲۴۱
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 يکشنبه ۴۷ ۲۲:۱۰ ۲۳:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۴۲
شيراز مهرآباد ‌تابان BA11 يکشنبه ۶۲۷۲ ۱۹:۴۵ ۲۱:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۴۳
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۹:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۴۴
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۹۱ ۰۴:۳۰ ۰۶:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۴۵
کرمان شيراز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۲ ۰۰:۰۰ ۰۸:۲۵
۲۴۶
اهواز شيراز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۳ ۱۱:۵۵ ۱۲:۴۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴۷
اهواز شيراز ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۸۸۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴۸
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 يکشنبه ۴۸ ۱۹:۴۰ ۲۱:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۴۹
مهرآباد شيراز ‌تابان BA11 يکشنبه ۶۲۷۱ ۱۷:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۰
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۵ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۱
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۹۲ ۰۶:۱۵ ۰۷:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۲
شيراز اهواز ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۸۸۳ ۲۳:۱۵ ۰۰:۰۰
۲۵۳
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 جمعه ۴۲۹ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۴
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۷ ۲۲:۱۰ ۲۳:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۵
شيراز مهرآباد ‌آسمان B727 جمعه ۳۷۹۱ ۲۰:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۶
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۹:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۷
اهواز شيراز ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۸۸۴ ۰۰:۰۰ ۰۲:۰۰
۲۵۸
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۸ ۱۹:۵۰ ۲۱:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۵۹
مهرآباد شيراز ‌آسمان B727 جمعه ۳۷۹۲ ۰۹:۰۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۶۰
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 جمعه ۴۲۸ ۱۶:۴۵ ۱۸:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال