ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۲۸۱
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 دوشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۰ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۸۲
کيش اصفهان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۲۱ ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۸۳
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير F100 سه شنبه ۲۳۶ ۱۶:۲۵ ۱۷:۲۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۸۴
اصفهان مهرآباد ‌زاگرس MD80 چهارشنبه ۴۰۶۸ ۲۲:۴۵ ۰۰:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۸۵
مهرآباد اصفهان ‌زاگرس MD80 چهارشنبه ۴۰۶۷ ۲۰:۴۵ ۲۱:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۸۶
مهرآباد اصفهان ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۹۵ ۰۸:۴۵ ۰۹:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۸۷
اصفهان آبادان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۹۱۸ ۲۱:۰۰ ۰۰:۰۰
۲۸۸
اصفهان مهرآباد ‌ايران اير MD82 سه شنبه ۸۰۴۱ ۱۱:۴۵ ۱۳:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۸۹
آبادان اصفهان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۹۱۹ ۰۰:۰۰ ۲۰:۱۰
۲۹۰
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير MD82 سه شنبه ۸۰۴۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۲۹۱
شيراز اهواز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۵۵ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰
۲۹۲
شيراز مشهد ‌آتا اير MD82 پنجشنبه ۵۲۲۶ ۰۹:۱۵ ۱۰:۴۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۹۳
شيراز کيش ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۹۵ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۲۹۴
شيراز کيش ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۳۹ ۰۶:۰۰ ۰۷:۳۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۲۹۵
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 پنجشنبه ۳۷۷۹ ۱۵:۱۵ ۱۶:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۹۶
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۸۷ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۲۹۷
اهواز شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۵۶ ۰۰:۰۰ ۰۲:۱۵
۲۹۸
مشهد شيراز ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۲۵ ۱۱:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۲۹۹
کيش شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۹۶ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۳۰۰
کيش شيراز ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۴۰ ۰۷:۴۰ ۰۸:۴۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال