ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۳۰۱
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 پنجشنبه ۳۷۸۰ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۰۲
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۸۸ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۰۳
اهواز شيراز ‌ايران اير A320 شنبه ۳۳۹۴ ۰۰:۰۰ ۱۵:۲۵
۳۰۴
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 شنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۱۵ ۰۶:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۳۰۵
اصفهان مهرآباد ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۹۶ ۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۳۰۶
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 يکشنبه ۲۶۲۳ ۰۶:۲۵ ۰۷:۴۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
۳۰۷
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۹۸۵ ۱۸:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۰۸
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 يکشنبه ۳۷۷۹ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۰۹
شيراز مهرآباد ‌آتا اير MD82 يکشنبه ۵۲۸۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۲۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۰
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 يکشنبه ۳۷۸۰ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۱
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۹۸۴ ۰۶:۴۰ ۰۸:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۲
مهرآباد شيراز ‌آتا اير MD82 يکشنبه ۵۲۸۷ ۰۵:۴۰ ۰۷:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۳
شيراز اهواز ‌ايران اير MD80 شنبه ۴۳۳ ۲۱:۰۵ ۰۰:۰۰
۳۱۴
شيراز کيش ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۹۳ ۲۰:۳۰ ۲۱:۲۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۳۱۵
شيراز مشهد ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۲۵ ۰۰:۰۰ ۰۱:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۳۱۶
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 شنبه ۳۷۷۹ ۱۶:۳۵ ۱۸:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۷
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۱۸
اهواز شيراز ‌ايران اير MD80 شنبه ۴۳۲ ۰۰:۰۰ ۲۰:۳۰
۳۱۹
کيش شيراز ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۹۲ ۲۲:۵۰ ۲۳:۱۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۳۲۰
مشهد شيراز ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۲۴ ۱۸:۱۰ ۱۹:۴۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال