ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۳۲۱
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 شنبه ۳۷۸۰ ۰۹:۰۵ ۱۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۲۲
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۲ ۱۰:۴۵ ۱۲:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۲۳
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD88 جمعه ۹۴۲ ۲۱:۲۵ ۲۲:۴۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۲۴
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۷۱ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۲۵
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۷۲ ۱۰:۴۰ ۱۲:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۲۶
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD88 جمعه ۹۴۳ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۲۷
اصفهان اهواز ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۶ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۳۲۸
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۴۳ ۱۸:۰۰ ۱۹:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۲۹
اهواز اصفهان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۷ ۱۲:۴۵ ۱۳:۲۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
۳۳۰
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۴۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۱۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۳۱
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 چهارشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۵۵ ۰۶:۵۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۳۳۲
اصفهان سيري ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۲ ۰۹:۵۵ ۰۰:۰۰
۳۳۳
شيراز اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۴۰ ۱۴:۵۰ ۰۰:۰۰
۳۳۴
اهواز شيراز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۴۱ ۰۰:۰۰ ۰۸:۱۰
۳۳۵
اصفهان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۳ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۳۳۶
سيري اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۳ ۰۰:۰۰ ۱۳:۴۰
۳۳۷
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD88 دوشنبه ۹۴۳ ۱۳:۱۵ ۱۴:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۳۸
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD88 دوشنبه ۹۴۲ ۱۰:۵۵ ۱۲:۱۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۳۹
شيراز عسلويه ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۸۰۳۳ ۰۹:۰۰ ۰۹:۴۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
۳۴۰
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۴۲۵ ۲۲:۲۰ ۲۳:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال