ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۳۶۱
مهرآباد شيراز ‌آتا اير MD82 پنجشنبه ۵۲۸۷ ۰۶:۴۵ ۰۸:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۶۲
شيراز اهواز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۸۳ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
۳۶۳
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 چهارشنبه ۳۷۷۹ ۱۹:۴۵ ۲۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۶۴
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۸۷ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۶۵
اهواز شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۸۴ ۱۰:۲۵ ۱۱:۲۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
۳۶۶
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۸۸ ۱۸:۱۵ ۱۹:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۶۷
شيراز عسلويه ‌ماهان BA11 شنبه ۴۵۹۱ ۰۹:۳۰ ۱۰:۱۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
۳۶۸
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۱۲ ۲۲:۴۵ ۰۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۶۹
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۰
شيراز مهرآباد ‌ماهان BA11 شنبه ۱۰۸۸ ۱۹:۱۰ ۲۰:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۱
شيراز مهرآباد ‌معراج A320 شنبه ۲۸۴۳ ۰۸:۱۵ ۰۹:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۲
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 شنبه ۴۳۴۷ ۰۸:۱۰ ۰۹:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۳
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۵ ۰۴:۱۵ ۰۵:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۴
عسلويه شيراز ‌ماهان BA11 شنبه ۴۵۹۰ ۱۷:۳۵ ۱۸:۲۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
۳۷۵
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۱۱ ۲۰:۱۵ ۲۱:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۶
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۴ ۲۳:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۷
مهرآباد شيراز ‌ماهان BA11 شنبه ۱۰۸۹ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۸
مهرآباد شيراز ‌معراج A320 شنبه ۲۸۴۲ ۰۵:۴۵ ۰۷:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۷۹
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 شنبه ۴۳۴۸ ۰۵:۴۰ ۰۷:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۸۰
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۶ ۰۶:۳۵ ۰۸:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال