ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۳۸۱
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۸۲
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۴ ۱۲:۴۵ ۱۴:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۳۸۳
مشهد شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۶۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۳۸۴
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A400 يکشنبه ۴۶۱ ۱۷:۲۵ ۱۸:۵۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۸۵
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۹۶ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۸۶
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۹۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۸۷
مهرآباد مشهد ‌ايران اير A400 يکشنبه ۴۶۰ ۱۵:۰۵ ۱۶:۴۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۸۸
مشهد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۵۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
۳۸۹
مشهد مهرآباد ‌ماهان A306 شنبه ۱۰۸۰ ۲۲:۲۵ ۰۰:۲۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۰
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A320 شنبه ۳۳۰۶ ۱۵:۴۵ ۱۷:۱۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۱
مهرآباد مشهد ‌ماهان A306 شنبه ۱۰۸۱ ۱۹:۵۰ ۲۱:۲۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۲
مهرآباد مشهد ‌ايران اير F100 شنبه ۲۶۲ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۳
مشهد قشم ‌اترک اير A320 جمعه ۱۹۳۶ ۱۱:۱۰ ۰۰:۰۰
۳۹۴
مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۰۹ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۹۵
مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۲۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۳۹۶
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A320 جمعه ۲۶۳ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۷
مشهد مهرآباد ‌معراج A320 جمعه ۲۸۰۵ ۲۱:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۸
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۲۸ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۳۹۹
مشهد مهرآباد ‌قشم اير F100 جمعه ۱۲۵۱ ۱۳:۴۵ ۱۵:۲۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۰۰
مشهد مهرآباد ‌آسمان A320 جمعه ۶۰۱ ۱۳:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال