ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۴۲۱
مهرآباد مشهد ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۱۷ ۰۶:۳۰ ۰۷:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۲
چابهار مشهد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۳:۱۵
۴۲۳
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 چهارشنبه ۲۸۰۴ ۱۵:۱۰ ۱۷:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۴
مشهد مهرآباد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۶۹ ۲۰:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۵
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۹۶ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۶
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۹۵ ۰۹:۰۵ ۱۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۷
مهرآباد مشهد ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۲۶۰ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۲۸
مشهد کيش ‌آتا اير A320 سه شنبه ۵۲۹۱ ۱۲:۰۰ ۰۰:۰۰
۴۲۹
مشهد قشم ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۳۶ ۰۹:۰۰ ۰۰:۰۰
۴۳۰
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۲۰ ۱۷:۲۰ ۱۸:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۱
مشهد مهرآباد ‌معراج A320 سه شنبه ۲۸۰۵ ۲۱:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۲
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۷۶ ۱۳:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۳
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۹۶ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۴
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 سه شنبه ۲۸۰۴ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۵
کيش مشهد ‌آتا اير A320 سه شنبه ۵۲۹۲ ۰۰:۰۰ ۱۷:۲۰
۴۳۶
قشم مشهد ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۳۷ ۰۰:۰۰ ۱۳:۴۰
۴۳۷
اهواز مشهد ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۱۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۵۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ریال
۴۳۸
مهرآباد مشهد ‌ماهان A306 سه شنبه ۱۰۳۷ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۳۹
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۷۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۴۰
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۹۵ ۱۰:۲۵ ۱۱:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال