ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۴۶۱
مهرآباد مشهد ‌اترک اير A320 يکشنبه ۱۹۱۹ ۱۴:۱۵ ۱۵:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۶۲
مشهد کيش ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۱۲ ۱۷:۰۰ ۰۰:۰۰
۴۶۳
مشهد کيش ‌آتا اير A320 شنبه ۵۲۹۱ ۱۶:۲۰ ۰۰:۰۰
۴۶۴
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۰ ۲۲:۵۰ ۰۰:۲۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۶۵
مشهد مهرآباد ‌آسمان A320 شنبه ۶۰۳ ۱۸:۱۵ ۱۹:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۶۶
کيش مشهد ‌آتا اير A320 شنبه ۵۲۹۲ ۰۰:۰۰ ۲۱:۴۰
۴۶۷
کيش مشهد ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۱۱ ۰۰:۰۰ ۲۱:۴۰
۴۶۸
مهرآباد مشهد ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۱۹ ۱۴:۱۵ ۱۵:۵۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۶۹
مهرآباد مشهد ‌آتا اير MD83 شنبه ۵۲۳۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۷۰
مهرآباد مشهد ‌آسمان A320 شنبه ۶۰۲ ۰۹:۱۰ ۱۰:۴۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۷۱
مهرآباد مشهد ‌تابان MD88 شنبه ۶۲۵۴ ۰۶:۰۰ ۰۷:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۷۲
مهرآباد مشهد ‌ايران اير MD80 شنبه ۹۶۸ ۲۳:۱۰ ۰۰:۴۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
۴۷۳
شيراز آبادان ‌آسمان B727 پنجشنبه ۳۸۶۹ ۲۰:۳۰ ۰۰:۰۰
۴۷۴
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 پنجشنبه ۴۷ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۴۷۵
آبادان شيراز ‌آسمان B727 پنجشنبه ۳۸۷۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۴۵
۴۷۶
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 پنجشنبه ۴۸ ۱۹:۴۵ ۲۱:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
۴۷۷
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۲۵ ۱۷:۳۰ ۱۸:۴۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
۴۷۸
اصفهان اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه ۲۶۲۲ ۰۷:۴۵ ۰۹:۰۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۴۷۹
اصفهان اهواز ‌کيش اير F100 شنبه ۷۴۳۳ ۱۵:۳۰ ۱۶:۵۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
۴۸۰
اهواز اصفهان ‌کيش اير F100 شنبه ۷۴۳۲ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال