ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۶۱
اردبيل مشهد ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
۶۲
مشهد اردبيل ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۸ ۱۰:۱۰ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
۶۳
عسلويه اردبيل ‌زاگرس A321 يکشنبه ۴۱۴۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰ ریال
۶۴
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۵۰ ۰ ریال
۶۵
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S شنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
۶۶
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAEE شنبه ۴۵۲۲ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال
۶۷
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۶۸
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۶۹
زابل مشهد ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۷ ۱۲:۳۵ ۱۳:۵۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۰
مشهد زابل ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۱
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۲
زابل مشهد ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۷ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳
مشهد زابل ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۶ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۴
ايرانشهر زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۰:۴۰ ۱۱:۵۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
۷۵
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۲:۳۵ ۱۴:۳۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۶
زابل ايرانشهر ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
۷۷
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۸
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۹
اروميه قزوين ‌ماهان ab30 شنبه ۹۸۴ ۱۰:۰۹ ۱۱:۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۸۰
شاهرود مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۲۲ ۰۵:۰۰ ۰۶:۱۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال