ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۱۶۱
اصفهان مهرآباد ‌تابان MD82 دوشنبه ۶۲۹۵ ۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۱۶۲
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶۳
مشهد اصفهان ‌قشم اير AR85 دوشنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶۴
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۱۶۵
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 يکشنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶۶
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 ۶۲۰۴ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶۷
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۶۸
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 يکشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۱۰ ۰۶:۱۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
۱۶۹
اصفهان تبريز ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۶۱ ۰۹:۱۰ ۰۰:۰۰
۱۷۰
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 شنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۱
اصفهان مشهد ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۷ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۲
تبريز اصفهان ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۶۱ ۰۰:۰۰ ۱۳:۲۰
۱۷۳
مشهد اصفهان ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۸ ۱۱:۵۰ ۱۳:۱۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۴
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 شنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۵
اصفهان کيش ‌ايران اير MD80 جمعه ۴۲۰ ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۵ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶
اصفهان مشهد ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۴ ۱۷:۰۰ ۱۸:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۷
کيش اصفهان ‌ايران اير MD80 جمعه ۴۲۱ ۱۲:۴۵ ۱۴:۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۸
مشهد اصفهان ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۳ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۷۹
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۴ ۱۸:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۰
اصفهان مهرآباد ‌ايران اير MD80 پنجشنبه ۲۳۹ ۲۲:۵۵ ۲۳:۵۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال