ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۱
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
۲
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۷ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰ ۰ ریال
۳
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۱ ۱۲:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۴
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۱ ۱۳:۴۵ ۱۴:۳۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۵
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۵۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۶
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۰ ۱۱:۲۰ ۱۳:۱۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۷
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه ۳۳۴۱ ۱۳:۴۰ ۱۴:۳۰ ۰ ریال
۸
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۹ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۰ ریال
۹
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه ۳۳۹۵ ۱۲:۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ریال
۱۰
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۹۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰ ریال
۱۱
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۸ ۰۸:۳۵ ۰۹:۳۵ ۰ ریال
۱۲
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
۱۳
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۰۵ ۰ ریال
۱۴
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۱۰ ۰ ریال
۱۵
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۵ ۱۷:۳۰ ۱۹:۳۰ ۰ ریال
۱۶
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۵ ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵ ۰ ریال
۱۷
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۴ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ ۰ ریال
۱۸
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
۱۹
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه ۴۵۲۲ ۰۷:۵۰ ۰۹:۱۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۲۰
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۷:۵۵ ۰ ریال
۲۱
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۰ ۱۱:۵۵ ۱۳:۳۵ ۰ ریال
۲۲
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
۲۳
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۱ ۰۹:۳۵ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
۲۴
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۷
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۴:۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۲۹
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۳۰
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۲:۴۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۳۱
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۰:۵۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۳۲
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۲:۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۳۳
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۰:۳۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۳۴
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه ۵۶۵۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۳۵
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۳۶
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
۳۷
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
۳۸
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه ۴۹۵ ۰۸:۵۵ ۱۰:۰۰ ۰ ریال
۳۹
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۶ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
۴۰
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
۴۱
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
۴۲
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
۴۳
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
۴۴
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
۴۵
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۴۰ ۰ ریال
۴۶
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
۴۷
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 پنجشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
۴۸
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
۴۹
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۱ ۱۲:۱۵ ۱۳:۱۵ ۰ ریال
۵۰
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۹ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۵ ۰ ریال
۵۱
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۶ ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
۵۲
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۰ ۱۰:۱۵ ۱۱:۱۵ ۰ ریال
۵۳
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
۵۴
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۷ ۱۳:۴۵ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
۵۵
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۱ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۰ ریال
۵۶
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۰ ۱۴:۵۵ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
۵۷
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۹۵ ۰۹:۰۵ ۱۰:۱۰ ۰ ریال
۵۸
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۰ ۱۳:۵۰ ۱۴:۵۵ ۰ ریال
۵۹
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
۶۰
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 دوشنبه ۴۹۴ ۱۳:۲۵ ۱۴:۳۵ ۰ ریال
۶۱
اردبيل مشهد ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
۶۲
مشهد اردبيل ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۸ ۱۰:۱۰ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
۶۳
عسلويه اردبيل ‌زاگرس A321 يکشنبه ۴۱۴۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰ ریال
۶۴
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۵۰ ۰ ریال
۶۵
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S شنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
۶۶
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAEE شنبه ۴۵۲۲ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال
۶۷
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۶۸
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۶۹
زابل مشهد ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۷ ۱۲:۳۵ ۱۳:۵۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۰
مشهد زابل ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۱
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۲
زابل مشهد ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۷ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳
مشهد زابل ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۶ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
۷۴
ايرانشهر زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۰:۴۰ ۱۱:۵۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
۷۵
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۲:۳۵ ۱۴:۳۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال