نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                                                                  

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051757000

اعلان پرواز

الکترونیکی

01133718503

 
          

 

اعلان پرواز   

 تلفن گویا                                                                            

سامانه خرید بلیط اینترنتی 

سامانه شکایات،انتقادات و پیشنهادات  

 گزارش خطر داوطلبانه        

 

 

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

توضیح خدمت

راهنمای خدمت

پشتیبانی

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمات

نظرسنجی

13051753000

ارائه خدمات ترافیک هوایی

الکترونیکی

01133718100

 

 

سامانه طرح پرواز الکترونیکی

 

                                                                   

نظرسنجی