نمایش محتوا نمایش محتوا

 

خدمات شناسنامه دار

 1-اعلان پرواز(کد خدمت13051754000): توضیحات 

اعلان پرواز   

 تلفن گویا                                                                                                                        

2-ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر(کد خدمت 13051754000) توضیحات

3-ارائه خدمات ترافیک هوائی(کد خدمت 13051753000)  توضیحات                                                       

 

خدمات متفرقه

  سامانه خرید بلیط اینترنتی 

 ارتباط با مدیر کل   

سامانه شکایات،انتقادات و پیشنهادات  

 گزارش خطر داوطلبانه